top of page

ტურისტული დანიშნულების ადგილის ეფექტური მართვა

5.0 ტურისტული დანიშნულების ადგილის ეფექტური მართვა

მეხუთე მიზანი ორიენტირებულია სვანეთის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მართვისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესებაზე, მეტწილად რეგიონის DMO-ს შესაძლებლობების გაძლიერების გზით. დანიშნულების ადგილის ეფექტური მენეჯმენტი ეყრდნობა დაინტერესებულ მხარეთა კოორდინაციას, აერთიანებს ძირითად და მცირე მოთამაშეებს სხვადასხვა სექტორიდან. მაგალითად, ფედერაციული ან დეცენტრალიზებული მმართველობის მქონე ქვეყნები იყენებენ დეცენტრალიზებულ DMO სისტემებს, რაც საშუალებას იძლევა დაინერგოს დანიშნულების ადგილზე მორგებული მართვის მეთოდები. ცენტრალიზებული ქვეყნები, როგორიცაა საფრანგეთი, იყენებენ ეროვნულ კანონებს და კერძო სექტორის ძლიერ ჩართულობას. მიდგომის მიუხედავად, დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობა გადამწყვეტია წარმატებისთვის.

დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის (DMO) კონცეფცია 1980-იანი წლების ბოლოს და 1990-იანი წლების დასაწყისში გაჩნდა, როდესაც ტურიზმის დაგეგმვა და მარკეტინგი უფრო რთული გახდა. DMO-ები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ მიმართულებების ტურისტული სტრატეგიების შემუშავებასა და განხორციელებაში. ისინი თანამშრომლობენ სამთავრობო უწყებებთან, კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან დანიშნულების ადგილის პოპულარიზაციისა და ტურისტების მოსაზიდად. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად DMO-ები აშშ-სა და ევროპაში შეიქმნა, ისინი ახლა უკვე  მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული.

 

ბოლო წლებში DMO-ს მართვაში სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მზარდი ტენდენცია შეიმჩნევა, რაც ტურიზმის სტიმულირებაში მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობას აღიარებს. DMO სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ტურისტული ინდუსტრიისთვის, რადგან ის ტურისტული მიმართულებების ეფექტურ პოპულარიზაციას უზრუნველყოფს და ვიზიტორების პოზიტიურ გამოცდილებას  და მდგრადი ტურისტული პრაქტიკის განვითარებას ხელს უწყობს. ტურიზმის სექტორის გაფართოებასთან ერთად, მოსალოდნელია, რომ DMO-ების როლი და მნიშვნელობა კიდევ გაიზრდება.

waterfall.png
0

შანლენდი - სვანეთის DMO

სვანეთის DMO, როგორც დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია პასუხისმგებელია ყველა იმ ელემენტის დაგეგმვასა და კოორდინირებაზე, რაც ტურისტული დანიშნულების ადგილს ქმნის. ეს მოიცავს ვიზიტორთა სერვისებს, ბრენდის პოზიციონირებას, ტურისტული ადგილის პოპულარიზაციას და სხვა. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა DMO ფიქრობდეს მდგრადი მართვის პრაქტიკების დანერგვაზე, რომელიც შესაბამისობაშია ბუნებასთან, სოციალურ და კულტურულ გარემოსთან.

DMO ასევე უნდა იყოს ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივების ჩართვას სხვადასხვა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რათა ტურიზმის განვითარება იყოს ერთნაირად სასარგებლო, როგორც ვიზიტორებისთვის, ასევე მაცხოვრებლებისთვის. საჯარო-კერძო მხარეებს შორის დიალოგის მხარდაჭერა და წახალისება ამ სტრატეგიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ეს გულისხმობს სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის, ადგილობრივი მაცხოვრებლები, ბიზნესი, სამთავრობო უწყებები, გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ინტერესებისა და წუხილების გათვალისწინებასა და გაზიარებას.

პირველი სტრატეგიული მიზნის გამოკლებით (სადაც საჯარო სერვისები და ინფრასტრუქტურის განვითარება უფრო მეტად სამთავრობო უწყებებს ექვემდებარება), სვანეთის DMO-ს შეუძლია მართოს ან იყოს ინიციატორი და ხელი შეუწყოს სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობას, რომელიც საჭიროა ოთხი სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად. ეს ნიშნავს, რომ DMO-ს შესაძლებლობები და რესურსები უნდა გაძლიერდეს, რათა DMO-მ შეძლოს ამ პასუხისმგელობების აღება.

სვანეთის DMO-ს ამოცანაა საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩოს შესაბამისი DMO-ს მოდელის შესაძლებლობების მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება, რისთვისაც საჭიროა იურიდიულ ექსპერტებთან კონსულტაცია და საფუძვლიან დისკუსიებში ჩართვა. მოდელის დაზუსტების შემდგომი ნაბიჯები მოიცავს ორგანიზაციული სტრუქტურის, მმართველობის, დაფინანსებისა და ოპერატიული სახელმძღვანელო პრინციპების ჩამოყალიბებას.

 

სვანეთის DMO-ს ხელმძღვანელობით ძლიერი სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის წარმართვის შემთხვევაში, რეგიონი შეძლებს ტურიზმის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას, რაც სვანეთში შექმნის სამუშაო ადგილებს, ხელს შეუწყობს ცოცხალი მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და ბუნებრივი გარემოს დაცვას.

"DMO ჰგავს დირიჟორს ორკესტრში. ის აერთიანებს ტურიზმის ინდუსტრიის ყველა სხვადასხვა მოთამაშეს და ეხმარება მათ ერთად იმუშაონ ვიზიტორებისთვის უკეთესი გამოცდილების შესაქმნელად." - Tourism New Zealand

DMO

5.1 DMO-ს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ზრდა

DMO-ს თავისი კადრების პროფესიულ ზრდაში ინვესტიციით, შეუძლია მნიშვნელოვნად გაზარდოს ორგანიზაციის ეფექტურობა. მნიშვნელოვანია DMO-ს თანამშრომლებს ჰქონდეთ წვდომა ინდუსტრიის უახლეს ცოდნაზე, ტენდენციებსა და საუკეთესო პრაქტიკაზე. ასეთი ცოდნის მიღება შესაძლებელია სპეციალიზებული ტრენინგებით შემდეგი მიმართულებებით: ტურისტული მარკეტინგი, ბრენდინგი, მდგრადი ტურისტული პრაქტიკა, ციფრული სამყარო და მომხმარებელთა მომსახურება. მიღებული ცოდნა პერსონალს საშუალებას მისცემს უფრო ეფექტურად შეასრულონ თავიანთი მოვალეობები, მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები და მოერგონ დანიშნულების ადგილისა და მისი ვიზიტორების ცვალებად საჭიროებებს.

 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა შესანიშნავი გზაა ინდუსტრიის უახლესი ტენდენციების, ინოვაციებისა და კვლევების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. ეს კონფერენციები უზრუნველყოფენ პლატფორმას დარგის ექსპერტებთან დასაკავშირებლად, გამოცდილების გაზიარებისთვის და საუკეთესო პრაქტიკების გასაცნობად. ასეთ კონფერენციებზე დასწრებამ შეიძლება გააფართოვოს DMO პერსონალის პერსპექტივები, გააჩინოს ახალი იდეები და ხელი შეუწყოს ცოდნის გაცვლას, რაც საბოლოოდ გამოიწვევს პროფესიული შესაძლებლობების გაძლიერებას. გარდა ამისა, საერთაშორისო პროფესიონალების, როგორც მოხალისე მენტორების მოწვევა, ადგილობრივ პერსონალს ღირებულ შესაძლებლობას მისცემს ისწავლონ დანიშნულების ადგილის მართვის პრაქტიკებზე და პროაქტიულად იმოქმედონ გამოწვევების დაძლევაში.

1

5.2 ვიზიტორთა სტატისტიკის შეგროვება, ანალიზი და GIS გამოყენება

დანიშნულების მართვის ორგანიზაციის (DMO) ერთ-ერთი საკვანძო ფუნქციაა სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, დახარისხება და ანალიზი, რათა გააძლიეროს დანიშნულების ადგილების მართვა და ხელი შეუწყოს ინვესტიციების მოზიდვას. ამჟამად, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციას ეროვნულ დონეზე სტატისტიკური ანგარიშების წარდგენა ევალება. თუმცა, ეს ანგარიშები, ძირითადად, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის სტატისტიკას და სასაზღვრო პოლიტიკას ეყრდნობა და ფოკუსირებულია უცხოელ ვიზიტორებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინფორმაცია ეროვნულ დონეზე ღირებულია, ის არ გვაწვდის სტატისტიკას მუნიციპალურ და ადგილობრივ დონეზე (გარდა გაყიდული ბილეთების აღრიცხვისა). შემოთავაზებული მიდგომა გულისხმობს DMO-ს პერსონალის მომზადებას ტექნოლოგიურ კომპანიასთან თანამშრომლობისთვის, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს სვანეთის საჭიროებების შესაბამისი აუთსორსინგის მომსახურება. აუთსორსინგის სერვისებისთვის აუცილებელია მომზადდეს დეტალური ტექნიკური სამუშაო პირობების (TOR) დოკუმენტი, რომელიც ასახავს სფეროს, მიზნებს, მიწოდებებს, ვადებს, როლებსა და პასუხისმგებლობებს GIS სისტემის შემუშავებისა და დანერგვისთვის. ეს უზრუნველყოფს პროექტის ეფექტურ მართვასა და ხელმძღვანელობას.

 

შემოთავაზებული გადაწყვეტის მონახაზი:

 

 რეკომენდებულია შეიქმნას რეგიონალური GIS მონაცემთა ბაზაზე დაფიძნებული (გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა) მონაცემთა შეგროვებისა და განახლების სისტემა რომელსაც მონიტორინგს გაუწევს დანიშნულების მართვის ორგანიზაციებში (DMOs), რაც მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურის, ობიექტების და ტურისტული ატრაქციების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების და განახლების საშუალებას მოგვცემს.

 

1. უნდა შეიქმნას სერვერზე დაფუძნებული GIS სისტემა: ცენტრალიზებული სერვერზე დაფუძნებული GIS სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ობიექტების გეოგრაფიული მონაცემების შენახვას, მართვას და ანალიზს.

 

2. განისაზღვროს GIS სისტემის კომპონენტები:

 

- ადმინისტრაციული მოდული: მიაწოდეთ DMO-ს პერსონალს საჭირო ინსტრუმენტები მომხმარებლის ანგარიშების, წვდომის ნებართვების და ადმინისტრაციული ფუნქციების მართვისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია მონაცემთა შეყვანასთან და სისტემის მართვასთან.

- სტატისტიკის მოდული: მიეცით საშუალება DMO-ს თანამშრომლებს შექმნან ანგარიშები და გააანალიზონ შეგროვებული მონაცემები, რათა მიიღონ ინფორმაცია ტურისტული ტენდენციების, ნიმუშების და გაუმჯობესების სფეროების შესახებ.

- დეტალური რუკის ბაზა: დანერგეთ დეტალური რუკის ბაზა, როგორც სივრცითი მონაცემების წარმოდგენის საფუძველი, რომელიც საშუალებას მისცემს ტურიზმთან დაკავშირებული ინფორმაციის ვიზუალიზაციას კონკრეტულ ადგილებში.

- საჯარო მომხმარებლის ინტერფეისი: შეიმუშავეთ მოსახერხებელი ინტერფეისი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოებისთვის, რაც საშუალებას მისცემს ტურისტებს და ვიზიტორებს მიიღონ შესაბამისი ინფორმაცია ტურისტული ატრაქციების, ობიექტებისა და სერვისების შესახებ.

 

3. მონაცემთა შეგროვება და მართვა:

- DMO პირდაპირი ფუნქციები: დანიშნეთ და მოამზადეთ DMO პერსონალი, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი მონაცემთა უწყვეტ შენარჩუნებასა და მთლიანობაზე. ადგილობრივი ტერიტორიის გაცნობა და ტურიზმთან დაკავშირებული საინტერესო ადგილების ცოდნა მათ ღირებულ აქტივებად აქცევს.

- საწყისი მონაცემების შეყვანა: გამოყავით პერსონალი მონაცემთა პირველადი შეყვანისთვის GIS-ში, რათა სისტემა ტურისტული ინფრასტრუქტურის შესახებ არსებითი ინფორმაციით შეივსოს.

- მიმდინარე განახლებები: საწყისი მონაცემების შეყვანის შემდეგ, განახლებები და ტექნიკური მომსახურება შეიძლება მინიმალური ადამიანური რესურსით განხორციელდეს, რადგან DMO-ს პერსონალს შეუძლია რეგულარულად დაამატოს ახალი ინფორმაცია და შეიტანოს საჭირო ცვლილებები.

 

4. ხარჯების ოპტიმიზაცია:

- ღია წყაროს ტექნოლოგიები: აირჩიეთ ღია კოდის ტექნოლოგიები ხარჯების მინიმიზაციისთვის. გამოიყენეთ PostgreSQL PostGIS მოდულთან ერთად, როგორც საიმედო მონაცემთა ბაზა სივრცითი მონაცემების შესანახად და გამოიყენეთ QGIS მონაცემთა შეყვანისა და მანიპულაციისთვის.

 

ასეთი სისტემის დანერგვით, ადგილობრივ DMO-ებს შეეძლებათ შეასრულონ მთავარი როლი ტურიზმთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვებაში, მართვასა და განახლებაში, რაც უზრუნველყოფს ფასდაუდებელ ინფორმაციას გადაწყვეტილების მიმღებთათვის, ბიზნესისთვის და ტურისტებისთვის. გარდა ამისა, ღია წყაროს ტექნოლოგიების გამოყენება უზრუნველყოფს ხარჯების ეფექტურობას და გრძელვადიან მდგრადობას.

2

5.3 DMO-ს ოპერატიული ეფექტურობის ზრდა

სვანეთის DMO არის მზარდი ორგანიზაცია განვითარების ადრეულ ეტაპებზე. ზრდის დასაჩქარებლად და მიზნების ეფექტურად მისაღწევად, DMO-მ უნდა განახორციელოს ძირითადი რეკომენდაციები:

 

1. ჩამოაყალიბდეს მკაფიო მიზნები და სამოქმედო გეგმა: DMO-ს აღმასრულებელმა რგოლმა უნდა შეიმუშავოს და წარადგინოს სამოქმედო გეგმა სამეთვალყურეო საბჭოზე დასამტკიცებლად. სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა განსაზღვროს ზოგადი მიზნები და შექმნას 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა. ეს გეგმა უნდა შეიცავდეს დეტალურ ინფორმაციას აქტივობების, ბიუჯეტის, მიზნებისა და გამოწვევების შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილებებით. გაიარეთ კონსულტაცია იურიდიულ ექსპერტებთან და გააერთიანეთ მართვისა და მმართველობის სტრუქტურა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებისა და გამჭვირვალე ოპერაციებისთვის. DMO აღმასრულებელი რგოლი უნდა დაკომპლექტდეს პროფესიონალებით, რომლებიც უნდა შეირჩნენ კვალიფიკაციის მიხედვით კონკურსის საფუძველზე.

 

2. განსაზღვროს კვარტალური ან ორწლიანი მიზნები: დაყავით 4-წლიანი გეგმა უფრო მცირე პერიოდებად, რათა დააფიქსიროთ ამოცანები პრიორიტეტულად და ეფექტურად აკონტროლოთ პროგრესი.

 

3. შეირჩეს და დაკონტრაქტდეს მოტივირებული და პროფესიონალი კადრები: შექმენით დამატებითი სამუშაო პოზიციები, შეადგინეთ სამუშაოს აღწერილობები და დაიქირავეთ მოტივირებული პირები, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება თავიანთ სფეროებში.

 

4. გააფართოვდეს DMO-ს წარმომადგენლობაა მუნიციპალური ცენტრების მიღმა: რეგიონის ფართოდ დაფარვის მიზნით, DMO-მ უნდა განიხილოს, რომ წარმოდგენილი იყოს სხვადასხვა ხეობასა და სოფელში. ეს შესაძლებელია პატარა ოფისების გახსნით ან წარმომადგენლების დანიშვნით.

5.  დაამყარდეს პარტნიორობა: განისაზღვროს ტურისტულ პროდუქტი და მოხდეს ამ პროდუქტების ბიზნესის მიზნით გამოყენება. ეს შეიძლება გულისხმობდეს სერვისის მომწოდებლების წახალისებას ან თავად ტურისტული პროდუქტის განვითარებაში ჩართულობას.

3

5.4 სვანეთის ბრენდის პოზიციონირება ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე

სვანეთის DMO-მ თავისი ბაზრების ეფექტიანად ამოსარჩევად აქტიურად უნდა ითანამშრომლოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან.  საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 2020-2025 წლების სტრატეგიის შესაბამისად, უნდა განხორციელდეს შემდეგი ქმედებები:

 

1. განსაზღვრეთ სამიზნე ბაზრები: ყურადღებით ამოირჩიეთ ბაზარი, რომელიც ხელმისაწვდომია DMO-ს სარეკლამო შესაძლებლობებისთვის. ფოკუსირება მოახდინეთ ბაზრებზე, რომლებიც შეესაბამება რეგიონის შეთავაზებებს და გთავაზობთ მდგრადი ზრდის შესაძლებლობებს შეზღუდული რესურსების გათვალისწინებით.

 

2. იმუშავეთ GNTA-ს პრიორიტეტულ ბაზრებზე: GNTA-სთან თანამშრომლობა საზიარო ბაზრებზე მიზნობრივად გაზრდის გავლენას და შედეგებს. ერთობლივი მარკეტინგული და სარეკლამო ძალისხმევა სვანეთის ტურისტული პოტენციალის ხილვადობის გაზრდას და უფრო ძლიერ პოპულარიზაციას გამოიწვევს.

 

3. განიხილეთ შესაძლებლობების ლიმიტები: სვანეთში სასტუმროების შეზღუდული შესაძლებლობების გამო, მასობრივი ტურიზმი არ არის სიცოცხლისუნარიანი. ამოარჩიეთ საშუალოზე მაღალი ანაზღაურების მქონე ბაზრების ტურისტები და მოერგეთ მათ საჭიროებებს. უზრუნველყავით მაღალი ხარისხის ტურისტული მომსახურება, უნიკალური და ექსკლუზიური გამოცდილების შეთავაზებით, რომელიც რეგიონის შესაძლებლობების შეზღუდვებს შეესაბამება.

 

4. გაიარეთ კონსულტაცია GNTA-ს წარმომადგენლებთან: მიმართეთ GNTA-ს წარმომადგენლებს მიზნობრივი ბაზრების განსაზღვრამდე. მათი გამოცდილება მოგცემთ ღირებულ სახელმძღვანელო პრინციპებს შესაფერისი ბაზრების არჩევისა და ეროვნულ ძალისხმევებთან მორგებაში. თანამშრომლობა უზრუნველყოფს კოორდინირებულ მიდგომას და ინტეგრაციას საქართველოს ფართო ტურისტულ ლანდშაფტში.

 

5. ჩართეთ  სამიზნე ბაზრები სამოქმედო გეგმაში: ასახეთ იდენტიფიცირებული მიზნობრივი ბაზრები 4-წლიან სამოქმედო გეგმაში იმისთვის, რომ მოხდეს რესურსების განაწილება, სწორი მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავება და ეფექტური მონიტორინგის წარმოება. სამოქმედო გეგმაში ინტეგრაცია აუმჯობესებს ძალისხმევას და იძლევა კონკრეტული მიზნების დასახვის საშუალებას.

 

დასკვნა: ამ ნაბიჯების განხორციელებით, სვანეთის DMO-ს შეუძლია ეფექტურად გამოავლინოს ბაზრის სწორი სეგმენტები, მოიზიდოს ვიზიტორები უფრო მაღალი გადახდისუნარიანობით და გამოაჩინოს რეგიონი, როგორც ექსკლუზიური და სასურველი დანიშნულება. GNTA-სთან თანამშრომლობა და მიზნობრივი ბაზრების ჩართვა სამოქმედო გეგმაში გააძლიერებს DMO-ს სტრატეგიულ მიზანს, რაც ხელს შეუწყობს სვანეთში ტურიზმის მდგრად განვითარებას.

4

5.5 მიზნობრივი თანამშრომლობა საჯარო-კერძო სექტორებს შორის

დაინტერესებულ მხარეებთან ეფექტური ურთიერთობისთვის, სვანეთის DMO უნდა განიხილოს შემდეგი ნაბიჯები:

 

1. შესაბამისი ექსპერტების მეშვეობით შეაფასეთ ადამიანური და ფინანსური შესაძლებლობები: ჩაატარეთ DMO-ს ადამიანური და ფინანსური რესურსების საფუძვლიანი შეფასება, რათა გაიგოთ თქვენი შესაძლებლობები და წინაღობები. ეს შეფასება განსაზღვრავს DMO-ის ჩართულობას და როლს ტურიზმის სექტორში, მისი ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

 

2. შექმენით ქსელი: წამოიწყეთ ქსელური ინიციატივა მეწარმეების, ფერმერების, ბიზნესის, საწარმოების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საჯარო სექტორის დაკავშირებით. შექმენით დაინტერესებული მხარეების ქსელი სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური სფეროდან, რათა ხელი შეუწყოთ ტურიზმის ინდუსტრიაში თანამშრომლობას.

 

3. ძირითადი და მცირე ტურიზმის მოთამაშეების იდენტიფიცირება: შეადგინეთ რეგიონის ძირითადი და მცირე ტურისტული მოთამაშეების ყოვლისმომცველი სია, მათ შორის ბიზნესები, ორგანიზაციები და პირები, რომლებიც ჩართული არიან ტურიზმთან დაკავშირებულ საქმიანობაში. ტურისტული რუკის შედგენა უზრუნველყოფს დაინტერესებული მხარეების ეფექტურ ჩართულობას.

 

4. დაინტერესებული მხარეების გადამწყვეტი საჭიროებების განსაზღვრა: განსაზღვრეთ ტურიზმის სექტორის დაინტერესებული მხარეების ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროებები გამოკითხვების, ინტერვიუების ან სამუშაო შეხვედრების მეშვეობით. გაიგეთ მათი გამოწვევები, მოარგეთ მათ DMO-ს აქტივობები ამ საჭიროებების ეფექტურად გადასაჭრელად.

 

5. პრობლემების გადაჭრის ხელშეწყობა თანამშრომლობით: გამოიყენეთ DMO-ის პოზიცია, როგორც შუამავლის და კოორდინატორის, რათა ხელი შეუწყოთ ტურიზმის სექტორში პრობლემების გადაჭრას. გააერთიანეთ შესაბამისი მხარეები, წაახალისეთ თანამშრომლობა და გამოიყენეთ დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობები გადაწყვეტილებების მოსაძებნად. ეს მიდგომა აძლიერებს ინდუსტრიაში DMO-ს როლს და ღირებულებას.

 

6. ღირებულების გაზრდა, როგორც მედიატორის და კოორდინატორის: აქტიურად შეასრულეთ შუამავლისა და კოორდინატორის როლი დაინტერესებულ მხარეებს შორის, რათა გააძლიეროთ DMO-ს ღირებულება და გავლენა. ხელი შეუწყვეთ პარტნიორობას, მოაწყვეთ ცოდნის გაცვლის ფორუმები, კოორდინაცია გაუწიეთ ერთობლივ ინიციატივებს და ხელი შეუწყვეთ თანამშრომლობას. ეს ერთობლივი მიდგომა განაპირობებს კოლექტიურ ზრდას და განვითარებას.

 

დასკვნა: ამ სტრატეგიების მიღებით, სვანეთის DMO-ს შეუძლია ეფექტურად მართოს დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობა და გახდეს ტურიზმის სექტორის კოორდინატორი. დაინტერესებული მხარეების დაკავშირება, საჭიროებების დადგენა და თანამშრომლობის ხელშეწყობა ხელს უწყობს სვანეთის ტურისტული ინდუსტრიის მთლიან განვითარებას.

5
bottom of page