top of page

ტურიზმის განვითარება და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოები

ტურისტული დანიშნულების ადგილის განვითარება საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომას. ამ პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა სექტორის შესაძლებლობები და ინტერესები. ასეთებს მიეკუთნება ადგილობრივი ეკონომიკა, ინფრასტრუქტურა, პროფესიული კადრები, საჯარო სერვისები, სოციო-ეკონომიკური და ბუნებრივი გარემოებები. სტრატეგიული ამოცანების მიღწევისას აუცილებელია ამ სექტორების როლისა და მნიშვნელობის გათვალისწინება. მსგავსი ამოცანების გადაჭრა შეუძლებელია მხოლოდ ტურისმის სექტორის აქტორების, ან DMO-ს მეშვეობით. შესაბამისად, ფართო კოოპერაციას და საერთაშორისო დონორებთან თანამშრომლობას (ცალკეული პრიორიტეტული მიმართულების გათვალისწინებით) ალტერნატივა არ აქვს. საბედნიეროდ, სვანეთი არის დონორი ორგანიზაციების საქმიანობის ფოკუსში და იმედია ასეც დარჩება მომდევნო წლების განმავლობაში.

ცალკეული დონორები და საერთაშორისო განვითარების პროგრამები საქმიანობა მიმართულია კონკრეტული მიზნების მიღწევაზე. საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ შეფასდა ცალკეული დონორი ორგანიზაციებისა (მათ შორის USAID, EU, ADA, GiZ, KfW და სხვა)  და დაგეგმილი პროგრამების შესაძლო კოოპერაცია ტურიზმის სტრატეგიული ამოცანების  მისაღწევად. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია დამყარდეს მჭირდო თანამშრომლობა ადგილობრივ პარტნიორ-ბენეფიციარებსა და დონორ ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ პროგრამებთან, რათა მაქსიმალურად ეფექტურად იქნას გამოყენებული ტექნიკური თუ ფინანსური შესაძლებლობები რეგიონში ტურიზმის კომპლექსური განვითარებისათვის.

მაგალითისთვის, წარმოდგენილ ცხრილში ნაჩვენებია ცალკეული დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროგრამების ამოცანები და ამ ამოცანების შესაძლო თანხვედრა ტურიზმის სტრატეგიაში დასახულ სტრატეგიულ მიზნებთან. ცხრილი მხოლოდ ილუსტრაციაა და ზედაპირულ წარმოდგენას იძლევა თანამშრომლობის შესაძლებლობაზე. აუცილებელია, რომ მსგავსი შესაძლებლობები დეტალურად იქნას შესწავლილი მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციის, ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული პირების/ორაგანიზაციების მიერ.

Organization
Program
Program-Specific Objectives
Potential Opportunities
GiZ co-funded with SDC
Supporting Climate-friendly Forest Management
Improves the living conditions of rural households, promotes capacity development and cooperation between the government, private sector and population in energy saving technologies and non-timber forest use.
Installment and operation of energy efficient technologies for the small guesthouses, huts and shelters at remote destinations – along the mountain trails.
EU/SiDA/ADA
Green Economy: Sustainable Mountain Tourism and Organic Agriculture
Supports both Mestia and Lentekhi municipalities in developing sustainable mountain tourism (focus on mountain adventure) and mountain traditional agriculture by investing grants and providing technical assistance.
DMO development, co-sponsorship of international adventure sports events (Highlander, Freeride); Technical assistance in organizing study tours and training.
GiZ - MBZ
Private Sector Development and Vocational Education and Training in the South Caucasus
Strengthens the involvement of the private sector in vocational education and training, increases competitiveness of industry sectors with a high employment potential including tourism, wine, food, crafts, etc,
Vocational training for the tourism professions: guides, housekeepers, food providers, catering, guesthouse owners/managers, etc.
USAID-DoI
National Parks and Ecotourism
The Program provides technical assistance and training to improve the organizational capacity, tourism, and economic development of Georgia’s parks and nature/cultural monuments.
Share best practices of ecotourism operations and promotion; economic tools of concessions, park services, and land lease.
USAID
Business Development Service
The Program helps SMEs strengthen their ability to attract future private sector investment through improved business planning, financial management and reporting, and marketing.
Supporting MSMES in the tourism sector by using business planning and financial management best practices.
USAID
Agriculture
The Program targets agricultural value chains that show the most potential to generate revenues and create high-value jobs in rural Georgia, including the production and processing of fruits, vegetables, herbs, and other horticulture products.
Preserve traditional agriculture and land-use that makes Svaneti a unique destination; Strengthen production of the traditional plants and species and culinary masterpieces.
USAID
Economic Governance
The Program improves economic governance and legal framework, and facilitated the elaboration of the new “Tourism Law '' that regulates legal status of DMO .
To safeguard their interests and leverage maximum competitive benefits, both the DMO and industry stakeholders played a proactive role in the elaboration process of the law.
USAID
Local Governance Support
The Program supports public and private partnership (including in tourism), makes effective and accountable local government.
Facilitate and co-invest public-private initiatives to improve living and recreational facilities.
USAID
Industry-led Workforce Development
The Program works with the private sector partners including in the tourism industry. Program co-invests and co-establishes training programs designed to lead directly to employment opportunities.
Professional education by supporting the opening of the adventure guides school/ATS international branch.
USAID
Economic Security Program
The program directs its support towards economic sectors with significant long-term potential. It specifically focuses on fostering growth in adventure tourism, cultural tourism, and gastronomy. Additionally, the program extends its assistance to intellectual services, light manufacturing, and creative industries.
Plan, organize and promote international events in adventure tourism (freeride, highlander, etc). Valorize economic values of the cultural and nature heritage.
USAID
Resilience Community
The Program supports the creation of grassroot opportunities for engagement between people living on opposite sides of the occupation line.
Assist grassroot initiatives connecting villages with the high tourism opportunities.
bottom of page